8:30 - 16:30

Godziny otwarcia pon - pt

+48 91 350 86 44

Telefon kontaktowy

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Lexitus > Prawo w czasie kryzysu  > Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy zatrudniający do 249 osób, którzy odnotują wysoki spadek obrotów (co najmniej 30% – rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) w następstwie wystąpienia COVID-19, w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy 2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego) mogą otrzymać – na podstawie umowy podpisanej ze starostą – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Wysokość dofinansowania zależy od wielkości zanotowanego spadku obrotów przez przedsiębiorcę:

 • gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

50% wynagrodzenie minimalne (1.300 zł brutto), powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (233 zł), zatem maksymalna pomoc wyniesie: 1.533 zł za każdego pracownika;

 • gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

70% wynagrodzenie minimalne (1.820 zł brutto), powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (326 zł), zatem maksymalna pomoc wyniesie: 2.146 zł za każdego pracownika;

 • gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem
  o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

90% wynagrodzenie minimalne (2.340 zł brutto), powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (419 zł), zatem maksymalna pomoc wyniesie: 2.759 zł za każdego pracownika;

Alternatywnie – przedsiębiorcy zatrudniający do 249 osób, którzy odnotują wysoki spadek obrotów (co najmniej 30% – rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) w następstwie wystąpienia COVID-19, w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 r. w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy 2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego) mogą otrzymać – na podstawie umowy podpisanej ze starostą – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Wysokość dofinansowania zależy od wielkości zanotowanego spadku obrotów przez przedsiębiorcę:

 • gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

50% wynagrodzenie minimalne (1.300 zł brutto), powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (233 zł), zatem maksymalna pomoc wyniesie: 1.533 zł za każdego pracownika;

 • gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

70% wynagrodzenie minimalne (1.820 zł brutto), powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (326 zł), zatem maksymalna pomoc wyniesie: 2.146 zł za każdego pracownika;

 • gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

90% wynagrodzenie minimalne (2.340 zł brutto), powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy (419 zł), zatem maksymalna pomoc wyniesie: 2.759 zł za każdego pracownika;

Dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż trzy miesiące (Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia wydłużyć ten okres).

Przykład:

Firma zatrudniająca 15 osób odnotowała spadek przychodów sięgający 40 % w stosunku do roku poprzedniego, zatem może ona wystąpić o dofinansowanie zatrudnienia swoich pracowników do urzędu pracy.

W takiej sytuacji otrzyma na każdą osobę̨ zatrudnioną przez 3 miesiące kwotę w wysokości 1.300 zł (50% płacy minimalnej) oraz ok. 233 zł składek na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty. Miesięcznie może zatem liczyć́ na ok. 23.000 zł, a przez 3 miesiące na ok. 69.000 zł.

Firma zatrudniająca 15 osób odnotowała spadek przychodów sięgający 40 % w stosunku do roku poprzedniego, zatem może ona wystąpić o dofinansowanie zatrudnienia swoich pracowników do urzędu pracy.

W takiej sytuacji otrzyma na każdą osobę̨ zatrudnioną przez 3 miesiące kwotę w wysokości 1.300 zł (50% płacy minimalnej) oraz ok. 233 zł składek na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty.Miesięcznie może zatem liczyć́ na ok. 23.000 zł, a przez 3 miesiące na ok. 69.000 zł.

Firma zatrudniająca 15 osób odnotowała spadek przychodów sięgający 85% w stosunku do roku poprzedniego, zatem może ona wystąpić́ od dofinansowanie zatrudnienia swoich pracowników do urzędu pracy.

W takiej sytuacji otrzyma na każdą osobę zatrudnioną przez 3 miesiące kwotę w wysokości 2.340 zł (90% płacy minimalnej) oraz ok. 419 zł składek na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty.

Miesięcznie może zatem liczyć na ponad 41.000 zł, a przez 3 miesiące na ok. 125.000 zł.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę̨ lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Składając wniosek, Przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o:

 • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w określonej wysokości w związku z COVID- 19,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.,
 • posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem,
 • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie, jest obowiązany do zatrudniania pracowników objętych umową podpisaną ze starostą przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi.

W przypadku niedotrzymania tego warunku otrzymaną pomoc będzie musiał zwrócić́ – bez odsetek – proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.