8:30 - 16:30

Godziny otwarcia pon - pt

+48 91 350 86 44

Telefon kontaktowy

Dofinansowanie dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników

Lexitus > Prawo w czasie kryzysu  > Dofinansowanie dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników

Dofinansowanie dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku spadku obrotów o:

 1. co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1.300 zł brutto),
 2. co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1.820 zł brutto),
 3. co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (2.320 zł brutto).

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, oświadczając w nim w szczególności o:

 • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w określonej wysokości w związku z COVID-19,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.,
 • przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, wskazując numer rachunku bankowego albo numer rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwej dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Ważne kwestie:

 • Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy zwartej przez Starostę z przedsiębiorcą.
 • Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 • Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, a przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc składać oświadczenie o prowadzeniu działalności w danym miesiącu.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi.
 • Dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.